Chắp cánh tương lai với quyền lợi bảo tức hấp dẫn cho con yêu tương lai tươi sáng

14/11/2018 18:23

Không chỉ là sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho con yêu, Chắp cánh tương lai của Ngọc Yến Epos Manulife với quyền lợi bảo tức hấp dẫn  sẽ là quỹ tài chính cho con thực hiện giấc mơ trong tương lai.

Khách hàng sau khi tham gia bảo hiểm của Ngọc Yến Epos Manulife sẽ được chia lãi và hàng năm căn cứ vào lợi nhuận (nếu có) của Quỹ các sản phẩm tham gia chia lãi, Công ty sẽ quyết định phần lãi chia của hợp đồng trong số lãi có thể chia được. Trong bảo tức khách hàng nhận được được chia thành 2 phần

Bảo tức định kỳ (không đảm bảo)

Vào mỗi ngày kỉ niệm hợp đòng, công ty sẽ lấy trong số lãi có thể chia được (nếu có) để trả bảo tức cho hợp đồng, nếu vào thời điểm đó tất cả các khoản Phí bảo hiểm đến hạn đã được đóng tính đến Ngày kỉ niệm hợp đồng. Công ty bắt đầu chi trả bảo tức sau khi kỳ phí bảo iểm đầu tiên của Năm hợp đồng thứ hai đã được đóng đủ

Bảo tức tri ân (không đảm bảo)

Ngoài bảo tức định kỳ nêu trên, nếu tất cả các khoản phí bảo hiểm đến hạn đã được đóng đầy đủ trong suốt Thời hạn đóng phí, Công ty sẽ chi trả thêm Bảo tức tri ân vào Ngày kỷ niệm hợp đồng của năm cuối cùng của Thời hạn đóng phí.

Lưu ý: Đây là quyền lợi “không đảm bảo” và chi trả tùy thuộc vào tình hình kinh doanh thực tế của Quỹ các sản phẩm tham gia chia lãi.

Đến từ các khoản đầu tư của Manulife trong những năm gần đây, bảo tức Manulife chi trả cho khách hàng luôn ở mức hấp dẫn, cạnh tranh với các công ty bảo hiểm khác. Từ đó Chắp cánh tương lai với quyền lợi bảo tức hấp dẫn cho con yêu tương lai tươi sáng
Chắp cánh tương lai với quyền lợi bảo tức hấp dẫn cho con yêu tương lai tươi sáng

14/11/2018 18:23

Không chỉ là sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho con yêu, Chắp cánh tương lai của Ngọc Yến Epos Manulife với quyền lợi bảo tức hấp dẫn  sẽ là quỹ tài chính cho con thực hiện giấc mơ trong tương lai.

Khách hàng sau khi tham gia bảo hiểm của Ngọc Yến Epos Manulife sẽ được chia lãi và hàng năm căn cứ vào lợi nhuận (nếu có) của Quỹ các sản phẩm tham gia chia lãi, Công ty sẽ quyết định phần lãi chia của hợp đồng trong số lãi có thể chia được. Trong bảo tức khách hàng nhận được được chia thành 2 phần

Bảo tức định kỳ (không đảm bảo)

Vào mỗi ngày kỉ niệm hợp đòng, công ty sẽ lấy trong số lãi có thể chia được (nếu có) để trả bảo tức cho hợp đồng, nếu vào thời điểm đó tất cả các khoản Phí bảo hiểm đến hạn đã được đóng tính đến Ngày kỉ niệm hợp đồng. Công ty bắt đầu chi trả bảo tức sau khi kỳ phí bảo iểm đầu tiên của Năm hợp đồng thứ hai đã được đóng đủ

Bảo tức tri ân (không đảm bảo)

Ngoài bảo tức định kỳ nêu trên, nếu tất cả các khoản phí bảo hiểm đến hạn đã được đóng đầy đủ trong suốt Thời hạn đóng phí, Công ty sẽ chi trả thêm Bảo tức tri ân vào Ngày kỷ niệm hợp đồng của năm cuối cùng của Thời hạn đóng phí.

Lưu ý: Đây là quyền lợi “không đảm bảo” và chi trả tùy thuộc vào tình hình kinh doanh thực tế của Quỹ các sản phẩm tham gia chia lãi.

Đến từ các khoản đầu tư của Manulife trong những năm gần đây, bảo tức Manulife chi trả cho khách hàng luôn ở mức hấp dẫn, cạnh tranh với các công ty bảo hiểm khác. Từ đó Chắp cánh tương lai với quyền lợi bảo tức hấp dẫn cho con yêu tương lai tươi sáng