Phương thức chi trả đối với bảo tức của Ngọc Yến Epos Manulife

14/11/2018 18:51

Với tất cả các gói bảo hiểm của Ngọc Yến Epos Manulife đều có một phương thức chi trả bảo tức. Theo đó, khách hàng là bên mua bảo hiểm có thể lựa chọn phương thức nhận quyền lợi cụ thể

  1. Khách hàng có thể để lại Công ty và hưởng lãi. Mức lãi suất sẽ được Công ty quyết định và công bố tại từng thời điêm. Bên mua có thể rút một phần hoặt toàn bộ khoản bảo tức và lãi này bất cứ lúc nào, phụ thuộc vào mức giao dịch tối thiểu theo quy định của Công ty tại từng thời điểm; hoặc
  2. Nhận ngay bằng tiền mặt
  3. Để đóng phí bảo hiểm khi đến hạn đóng phí bảo hiểm (đối với bảo tức định kỳ)

Bên mua bảo hiểm không chọn phương thức nào, thì phương thức (1) sẽ mặc nhiên được Công ty áp dụng. Đối với Bảo tức, khi bên mua bảo hiểm lựa chọn một phương thức đối với bất kỳ khoản bảo tức nào thì phương thức đó sẽ được áp dụng đối với các khoản bảo tức tiếp theo cho đến khi một phương thức khác được lựa chọn.

Như vậy với tất cả các Phương thức chi trả đối với bảo tức của Ngọc Yến Epos Manulife, khách hàng sẽ có được nhiều sự chọn trong các khoản bảo tức, phù hợp với nhiều nhu cầu khác khau trong cuộc sống
Phương thức chi trả đối với bảo tức của Ngọc Yến Epos Manulife

14/11/2018 18:51

Với tất cả các gói bảo hiểm của Ngọc Yến Epos Manulife đều có một phương thức chi trả bảo tức. Theo đó, khách hàng là bên mua bảo hiểm có thể lựa chọn phương thức nhận quyền lợi cụ thể

  1. Khách hàng có thể để lại Công ty và hưởng lãi. Mức lãi suất sẽ được Công ty quyết định và công bố tại từng thời điêm. Bên mua có thể rút một phần hoặt toàn bộ khoản bảo tức và lãi này bất cứ lúc nào, phụ thuộc vào mức giao dịch tối thiểu theo quy định của Công ty tại từng thời điểm; hoặc
  2. Nhận ngay bằng tiền mặt
  3. Để đóng phí bảo hiểm khi đến hạn đóng phí bảo hiểm (đối với bảo tức định kỳ)

Bên mua bảo hiểm không chọn phương thức nào, thì phương thức (1) sẽ mặc nhiên được Công ty áp dụng. Đối với Bảo tức, khi bên mua bảo hiểm lựa chọn một phương thức đối với bất kỳ khoản bảo tức nào thì phương thức đó sẽ được áp dụng đối với các khoản bảo tức tiếp theo cho đến khi một phương thức khác được lựa chọn.

Như vậy với tất cả các Phương thức chi trả đối với bảo tức của Ngọc Yến Epos Manulife, khách hàng sẽ có được nhiều sự chọn trong các khoản bảo tức, phù hợp với nhiều nhu cầu khác khau trong cuộc sống