Quyền lợi miễn nộp phí dành cho Bên mua bảo hiểm - Bảo Hiểm Nhân Thọ Ngọc Yến Epos Manulife

25/09/2018 16:44

Trường hợp Bên mua bảo hiểm tử vong hoặc được chẩn đoán mắc bất kỳ 1 trong 45 Bệnh lý nghiêm trọng Giai đoạn cuối, hợp đồng không cần tiếp tục đóng phí mà các quyền lợi vẫn đảm bảo được duy trì và chi trả theo kế hoạch.
Quyền lợi miễn nộp phí dành cho Bên mua bảo hiểm - Bảo Hiểm Nhân Thọ Ngọc Yến Epos Manulife

25/09/2018 16:44

Trường hợp Bên mua bảo hiểm tử vong hoặc được chẩn đoán mắc bất kỳ 1 trong 45 Bệnh lý nghiêm trọng Giai đoạn cuối, hợp đồng không cần tiếp tục đóng phí mà các quyền lợi vẫn đảm bảo được duy trì và chi trả theo kế hoạch.