Những thuật ngữ trong gói bảo hiểm Gia đình tôi yêu của Ngọc Yến Epos Manulife (P2)

21/08/2018 16:53

  Thuật ngữ bảo hiểm là những định nghĩa về các đối tượng, sự kiện được Epos – Manulife và các doanh nghiệp bảo hiểm khác nhắc đến trong các gói bảo hiểm.

  Số tiền bảo hiểm (STBH) là số tiền tối đa mà DNBH trả cho một sự kiện bảo hiểm hoặc trong cả thời hạn bảo hiểm. STBH hoặc phương thức xác định STBH được BMBH và DNBH thỏa thuận trong HĐBH.

  Phí bảo hiểm là khoản tiền do BMBH đóng cho DNBH theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong HĐBH.

  Phạm vi bảo hiểm là phạm vi giới hạn những rủi ro, loại tổn thất và chi phí phát sinh mà DNBH sẽ chịu nếu nó xảy ra.

  Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của DNBH nhằm mục đích sinh lời , theo đó DNBH chấp nhận rủi ro của NĐBH, trên cơ sở BMBH đóng phí bảo hiểm để DNBH trả tiền bảo hiểm cho NHT hoặc bồi thường cho NĐBH khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

  Kinh doanh tái bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó DNBH nhận một khoản chi phí bảo hiểm của DNBH khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm.

  Bảo hiểm trùng là trường hợp một đối tượng bảo hiểm được bảo vệ bằng ít nhất 2 HĐBH có cùng rủi ro được bảo hiểm, và khi sự kiện bảo hiểm xảy ra thì các hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

  Đồng bảo hiểm là trường hợp nhiều DNBH cùng bảo hiểm cho một đối tượng bảo hiểm, chia sẻ phí và trách nhiệm bồi thường. Thông thường các doanh nghiệp ủy quyền có một doanh nghiệp làm đầu mối thương thảo HĐBH, giải quyết tổn thất.

  Tái bảo hiểm là trường hợp DNBH ban đầu là DNBH gốc chuyển một phần rủi ro cho DNBH khác là doanh nghiệp tái bảo hiểm khi rủi ro vượt quá khả năng tài chính của DNBH.BMBH chỉ yêu cầu bảo hiểm từ DNBH gốc.

  Như vậy, toàn bộ thông tin về các thuật ngữ bảo hiểm đã được chúng tôi giải thích qua 2 bài viết. Để xem chi tiết phần 1: xem tại đây
Những thuật ngữ trong gói bảo hiểm Gia đình tôi yêu của Ngọc Yến Epos Manulife (P2)

21/08/2018 16:53

  Thuật ngữ bảo hiểm là những định nghĩa về các đối tượng, sự kiện được Epos – Manulife và các doanh nghiệp bảo hiểm khác nhắc đến trong các gói bảo hiểm.

  Số tiền bảo hiểm (STBH) là số tiền tối đa mà DNBH trả cho một sự kiện bảo hiểm hoặc trong cả thời hạn bảo hiểm. STBH hoặc phương thức xác định STBH được BMBH và DNBH thỏa thuận trong HĐBH.

  Phí bảo hiểm là khoản tiền do BMBH đóng cho DNBH theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong HĐBH.

  Phạm vi bảo hiểm là phạm vi giới hạn những rủi ro, loại tổn thất và chi phí phát sinh mà DNBH sẽ chịu nếu nó xảy ra.

  Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của DNBH nhằm mục đích sinh lời , theo đó DNBH chấp nhận rủi ro của NĐBH, trên cơ sở BMBH đóng phí bảo hiểm để DNBH trả tiền bảo hiểm cho NHT hoặc bồi thường cho NĐBH khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

  Kinh doanh tái bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó DNBH nhận một khoản chi phí bảo hiểm của DNBH khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm.

  Bảo hiểm trùng là trường hợp một đối tượng bảo hiểm được bảo vệ bằng ít nhất 2 HĐBH có cùng rủi ro được bảo hiểm, và khi sự kiện bảo hiểm xảy ra thì các hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

  Đồng bảo hiểm là trường hợp nhiều DNBH cùng bảo hiểm cho một đối tượng bảo hiểm, chia sẻ phí và trách nhiệm bồi thường. Thông thường các doanh nghiệp ủy quyền có một doanh nghiệp làm đầu mối thương thảo HĐBH, giải quyết tổn thất.

  Tái bảo hiểm là trường hợp DNBH ban đầu là DNBH gốc chuyển một phần rủi ro cho DNBH khác là doanh nghiệp tái bảo hiểm khi rủi ro vượt quá khả năng tài chính của DNBH.BMBH chỉ yêu cầu bảo hiểm từ DNBH gốc.

  Như vậy, toàn bộ thông tin về các thuật ngữ bảo hiểm đã được chúng tôi giải thích qua 2 bài viết. Để xem chi tiết phần 1: xem tại đây