Những thuật ngữ trong gói bảo hiểm Gia đình tôi yêu của Ngọc Yến Epos Manulife (P1)

21/08/2018 16:48

  Nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin cần thiết khi tham gia gói bảo hiểm Gia đình tôi yêu, Epos Manulife liệt kê những thuật ngữ bảo hiểm sử dụng trong các văn bản của công ty bao gồm:

  Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH): là thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

  Doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

  Bên mua bảo hiểm (BMBH) là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với DNBH và đóng phí bảo hiểm.

  BMBH là người yêu cầu tham gia bảo hiểm. BMBH có thể đồng thời là người đóng bảo hiểm hoặc người thu hưởng.

  Người được bảo hiểm (NĐBH) là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

  NĐBH có thể đồng thời là người thụ hưởng. NĐBH không được thay đổi trong khi hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực.

  Người thụ hưởng (NTH) là tổ chức, cá nhân được BMBH chỉ định để hưởng quyền lợi bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm con người.

  Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra DNBH phải trả tiền bảo hiểm cho NTH hoặc bồi thường cho NĐBH.

  Đối tượng bảo hiểm là đối tượng chịu tác động trực tiếp của rủi ro khiên quyền lợi được bảo vệ bởi HĐBH bị tổn hạn. Bao gồm: con người, tài sản, lợi ích liên quan, trách nhiệm dân sự.

  Thuật ngữ bảo hiểm sẽ giúp khách hàng nắm được thông tin về các điều khoản, nội dung trong hợp đồng mà khách hàng ký kết với Epos Manulife đồng thời sẽ xây dựng hiểu biết nhất định về sản phẩm từ đó tạo nên sự tin tưởng với chúng tôi.

 
Những thuật ngữ trong gói bảo hiểm Gia đình tôi yêu của Ngọc Yến Epos Manulife (P1)

21/08/2018 16:48

  Nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin cần thiết khi tham gia gói bảo hiểm Gia đình tôi yêu, Epos Manulife liệt kê những thuật ngữ bảo hiểm sử dụng trong các văn bản của công ty bao gồm:

  Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH): là thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

  Doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

  Bên mua bảo hiểm (BMBH) là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với DNBH và đóng phí bảo hiểm.

  BMBH là người yêu cầu tham gia bảo hiểm. BMBH có thể đồng thời là người đóng bảo hiểm hoặc người thu hưởng.

  Người được bảo hiểm (NĐBH) là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

  NĐBH có thể đồng thời là người thụ hưởng. NĐBH không được thay đổi trong khi hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực.

  Người thụ hưởng (NTH) là tổ chức, cá nhân được BMBH chỉ định để hưởng quyền lợi bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm con người.

  Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra DNBH phải trả tiền bảo hiểm cho NTH hoặc bồi thường cho NĐBH.

  Đối tượng bảo hiểm là đối tượng chịu tác động trực tiếp của rủi ro khiên quyền lợi được bảo vệ bởi HĐBH bị tổn hạn. Bao gồm: con người, tài sản, lợi ích liên quan, trách nhiệm dân sự.

  Thuật ngữ bảo hiểm sẽ giúp khách hàng nắm được thông tin về các điều khoản, nội dung trong hợp đồng mà khách hàng ký kết với Epos Manulife đồng thời sẽ xây dựng hiểu biết nhất định về sản phẩm từ đó tạo nên sự tin tưởng với chúng tôi.